Oromoshort stories. Jennee of gaafachuun gaarii ta’a. Free Oromiya! Monday, November 30, 2015 Dhiirii hawaasa Oromoo keessa jiru hundi murnoota hiriyaa ganna saddeetiin gargar tahanitt hiramu. Isaa gaarii gochuudhaaf maaliifaan wall'aansoo ittiin qabaa? Isaan kana keessaa "guddaa" dabalataan gaaffiin:-Macaafni qulqulluun gorsa hojii irra oolu heedduu laata:- Naannoo warra akkanaa cinatti maal kan inni barbaadu gaa'ellii milkaa'aan akkamitti jiraachuu danda'aa? Akkamittaan hiriyaa gaarii ta'uu danda'aa?. Obsa qabaadhaa. Bara 2004 qormaata guutu biyyoolessaa fudhatee qaphxii gaarii fiduudhaan bara 2005 yunivarsiitii Maqaleetti barataa mummee Seenaa ta'udhaan barnoota sadarkaa ol aanaa hanga sadaasa 4, 2006tti faana bu'aa ture. Manaa baala, alaa gaala. The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it’s spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of. Ati anaaf hiriyaa gaarii akkuma taate. Barruun tuni barreefamoota gaggabaabo ji’a Bitootessa (March) 2016 fuula Fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti kuufamteedha. Dhaabbanni HRLHA jedhamu QABSOO bilisummaa oromoo wajjiin beellama tokko malee , kaffaltii tokko malee, walaba saba quncurfaamaa oromoo wajjiin dhaabbachuudhaan qabsoo hadhoftuu abbummaan irratti hojjachaa akka. kanaaf eebbaafi hawwii gaarii ani siif qabu kana hiriyootakee 10niin amma daqiiqaa tokko keessatti ittiin naaf ga'i. Statement from HRLHA. mil 344 ol hojiirra oolchuuf waliigalteen mallattaae Masfin Tasfaayeetiin Aksiyoona Liqiifi Qusanna Oromiyaa Naannoo Oromiyaatti Fandii gidduutti kan mallatteeffame. meeqa qabda?' jedhu gaafachuudhaan shaakali. Namni akkasii ofiisaa qofa osoo hin taane,namoota biroos ni madeessa. Kun ummanni beelaan, hiraariin fi ajjeechaan akka lafa irraa duguugamu gochuun jal’ina hiriyaa hin qabne raawwachuu dha. The next video is starting stop. Namni gaariin ni beekama Gaarii hojjetee wareegama Aadaa isaa mararfata Jaarsa biyyaaf bakka laata Irree isaatiin lafa soqee Karaa barruu babbaqaqee Jireenya isaa fooyyeffata Egereedhaaf karoorfata. Nama karaa gaariirra jiru ni jajjabeessa; kan daandii irraa maqe ni qeeqa. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. channel kanallee subscribe gochuudhan nu bira dhaabadhaa. Download Dirama Haraya Imimmana Shena Kuta 2ffaa mp3 music file. kan waamamneef warra badaniif wangeela lallabuudhaaf malee isaani wajjin. Afaan gaariin afaa gaarii caala. Yoo inni gaarii hojjataa ta'e gaarii isaa dabaliif. Jaldeessoo, Qamalee kkf. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Kun ummanni beelaan, hiraariin fi ajjeechaan akka lafa irraa duguugamu gochuun jal'ina hiriyaa hin qabne raawwachuu dha. Turtii nu waliin qabaatteef galatoomi. Mangeekoo, natti fakkaate tanan akkas godhe. It is from these hiriyaa groups that members of national leadership evolve and gradually become Luba, members of the Gadaa ruling group. (Abraham Liinkan). Isaanis Sayyoon yaalii akka godhuuf gara orkestiraa kanaatti affeeran. Nuti ammoo library other social jedhamu jala dukkana mukaa dahoo godhannee isaaniin ifa keessatti ilaalaa jirra. Abbaa manaa ykn haadha manaa gaarii taʼuu kan dandeessu akkamitti akka taʼe hiriyaa gaaʼelaakee gaafadhu. Afaan gaariin afaa gaarii caala Afaanii bahee gooftaa namaa ta’a Akka madaa qubaa, yaadni garaa guba Akka abalun sirbaan boquu nama jallisa Akkuma cabannitti okkolu Akukkuun yeroo argate dhakaa cabsa Alanfadhuuti gara fira keetti garagalii liqimsi ama of komatu namni hin komatu Amartiin namaa hin taane quba namaa hin uriin Ana haa nyaatuun. Kunimmoo gaaʼelli keessan gammachiisaa ykn rakkisaa akka taʼu gochuu dandaʼa. Isaa gaarii gochuudhaaf maaliifaan wall’aansoo ittiin qabaa? Isaan kana keessaa “guddaa” dabalataan gaaffiin:-Macaafni qulqulluun gorsa hojii irra oolu heedduu laata:- Naannoo warra akkanaa cinatti maal kan inni barbaadu gaa’ellii milkaa’aan akkamitti jiraachuu danda’aa? Akkamittaan hiriyaa gaarii ta’uu danda’aa?. kanaaf fakkeenya baay'ee himuun danda'amu keessaa, kanuma bara dhiyoo raawwatame tokko barruu kana keessati xuquun gaarii nati fakaata. Hiriyaa gaaʼelaa kee hammachuun, dhungachuun ykn harka qabuun qofti, “Sin jaaladha” kan jettu garaadhaa akka taʼe argisiisuu dandaʼa. (kajeelu) dalagaa gaarii haa hojjatu; Gooftaa isaa gabbaruu keessattis eenyuunillee hin qindeessin. barri turee bubbulee. warszawa • krakow • gdansk. * A person who walks in another's tracks leaves no footprints. Hiriyaa tokko barbaadadhutii waan baratte waliin shaakali. gaarii qabduu fi bosonnis baay'inaan jiruufidha. Hojii gaarii! Amma wayita bittuuf suuqii deemtutti, wanti tokko hiri'sa-gatiirra jirachuusaa Afaan Ingiliziin gaafachuu ni dandeessa. Maaliif? Yoomiyyuu taanaan namoonni lama guutummaatti tokko taʼuu waan hin dandeenyeefidha. Asumarratti hiriyaa koo kan waa'ee sirboota caqasaaruu natti dubbatee fi dhugaa jirtus hubatee fudhate, hedduu galatoonfadha. Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha! ~ Barachuu jechuun barumsa. Loading Watch Queue. Hiriyaa kee 'facebook' irratti itti haasoftu caalaa kan cinaa kee jirutti hasa'uutu bu'a qaba. Hiikkaa suuraa Nisaa`iidhaa *Waan hamtuu bakka waan gaari`ii hin HGFED fudhatinaa,haraam bakka halaal hin fudhatinaa,haraam horii yataama'aa nya atu',halaal horii isaanii eegu, horii gaarii. Duudhaa keenya faayaa. Isaan gosa seem, nuti gosa kuushi kanaaf nuti akkuma biyyoota ollaa biro hiree, aadaa fi dangaa mataa keenyaa qabna. Waggaa digdamii torbaaf ilmaan Oromoo irratti rorroo hiriyaa hin qabne raawwatamee jira. Dhaamsa Toltuu 74,389 views. Yemasegan Gosa is on Facebook. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Hojii gaarii! Amma Afaan Ingiliziin ka llattii bakkawwan magaalaakee keessatti argamanii gaafachuus ta’e himuu ni dandeessa. Barumsa sadarkaa 2ffaa mana barumsaa komprensiivii Gimbii sadarka 2ffaatti bara 2001 – 2004 tti xumure. Muuxannoo Milishota Jaanjaa jedhaman sanarraa argataniin bara 2007 waraana Liyyuu Poolisii hundeessan. Kaansariin ulaa gadameessaa /cervical cancer/ ijoollee shamarra hiriyaa dhiiraa baayi'isan baayi'inaan huba. Gaa’ela dhaabbachuu murteessinaan, hiriyaa gaa’elaa ogummaadhaan akka filattu, qophii gaarii akka gootu, gaa’ela Yihowaaf ulfina argamsiisu, akkasumas gaa’ela nagaafi jaalala qabu qabaachuuf akka carraaqxu hawwina. Hiriyaa Sobaa / Gantuu ***** Yaa Hiriyaa Sobaa Toltee Afaan g ubbaa Natti fakkeessitee Dhugaa Sobaa Gaachana si godhee An kan beeyne dabaa Siin jaaladha jattee Shira irra diddibaa Afaadhaas haammattee Aftee boolla gubbaa Dhoksaan qopheessite Jattee ittiin darbaa Aniis Abbaan haqaa Haqaaf rabbiin qabaa Hiriyaa dhugaatii Jedhee si filadhee Jaala jiruu kiyyaa Kaniin si godhadhe Gaafa rakkoo. Hogganoonni dhaaba siyaasaa Oromoo tan biroo, kanneen gaarii hojjatanii. Fandii marmaartuu dargaggootaaf ramadame keessaa qar. Ani jalqaba irratti waa hundaa ol oromummaa koon jaaladha. *Hirriba dura sa'atii dheeraadhaf(>2) bilbila hin ilaaliin, hirriba sin dhoowuu dandaati. Mana barumsaa kana keessatti wal irraa habaranu! Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane. FULL CD New 2018 Ustaaz Raayyaa Vol. Namoonni dandamatanii gara mana galan 18,286 gaheera. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Akka ragaan tokko tokko ibsanitti, kan dhalate bara 1936, Oromiyaa bahaa keessatti ture. Tuulamni Ijoollee sadii qaba ture isaanis Daaccii, Bachoo fi Jillee dha. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Murtee gaarii ta'an murteessuu akka dandeenyuuf qalbiidhaan itti yaaduu, orma irraa gorsa gaafachuu, itti gaafatama fudhachuufi kan kana fakkaatan barbaachisaadha. The UN Human Rights Council adopted the outcome of the UPR of Ethiopia. "Hush" inni jedhamu kun "usi"ykn "callisi" kan nuti jennu waliin wal gita. Ijoollee afaan hiiksisuunis hin-hayyamamu. ABOn gochaalee nyaaphaa kanneen iggituu fi tuuta of-tuultota qabeenyi Oromiyaa quubsee fi macheesse adabachiisuuf wareega barbaachisu hunda baasuuf qophii. Obsa qabaadhaa. (Abraham Liinkan). Oromoshort stories. Historical, cultural, and political pieces of information go across generations and among the people mainly oral. Asumarratti hiriyaa koo kan waa'ee sirboota caqasaaruu natti dubbatee fi dhugaa jirtus hubatee fudhate, hedduu galatoonfadha. om Dhaggeeffattoonni wanta gaarii warra kaan gargaaruuf qabnutti fayyadamanii, garaa barattootasaanii tuquuf carraaqqii gochuudhaan barsiisota gaarii akka taʼan jajjabeessi. Abbaa manaa ykn haadha manaa gaarii taʼuu kan dandeessu akkamitti akka taʼe hiriyaa gaaʼelaakee gaafadhu. Warrootni akka asiin oliitti fakkeenya fudhachuuf yaalee kunniin sababoota gatii dhabuu artistoota Oromoo keessatti ga'ee guddaa qabu. The next video is starting stop. 4:12 Waaqayyo Sagalee Isaa Fakkata Obboloota…. ) Afaan guuttee deebisuuf, Yihowaa gad fageenyaan beekuu qabda. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Isaa gaarii gochuudhaaf maaliifaan wall’aansoo ittiin qabaa? Isaan kana keessaa “guddaa” dabalataan gaaffiin:-Macaafni qulqulluun gorsa hojii irra oolu heedduu laata:- Naannoo warra akkanaa cinatti maal kan inni barbaadu gaa’ellii milkaa’aan akkamitti jiraachuu danda’aa? Akkamittaan hiriyaa gaarii ta’uu danda’aa?. Gaa'ela dhaabbachuu barbaannaan, nama Waaqayyoon jaallatu, akkasumas amalaafi galma hafuuraa ati qabduu wajjin wal fakkaatu. Akka abalun sirbaan boquu nama jallisa. Join Facebook to connect with Yemasegan Gosa and others you may know. Hiriyaa gaaʼelaa kee hammachuun, dhungachuun ykn harka qabuun qofti, “Sin jaaladha” kan jettu garaadhaa akka taʼe argisiisuu dandaʼa. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Friday, February 14, 2014. Yemasegan Gosa is on Facebook. Kufaatiin namaas eenyummaa akkasii irraa dhufa. Namoonni dandamatanii gara mana galan 18,286 gaheera. Afaanii bahee gooftaa namaa ta'a. Waan kufaatii Wayyaanee booda jiru waan bara 1991 itti tahe irraa adda hin fakkaatu. See more of Hawwiin Keenya Bilisummaa Ummata Islaamaati,Nubira kutinaa. Nama gariis ammoo haala dhiibbaa gariitiin waan badduu keessa seenuus mala. Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii gaafii '…. Jaalala kee gochaan argisiisi. Editors note: This is a word-for-word translation of a recent speech by the President of Oromia Regional State, Mr. Yaada kee Namni ati hiriyaa taateen, akkasumas Hiriyoonni nama ati yaada kenniteefii ni argan. In 1962, when it was still illegal to sing in the Oromo language, one of the most widely spoken languages in all of Africa, a small group of activists risked persecution by forming the first-ever Oromo music band, in Dire Dawa, a bustling city in eastern Oromia, Ethiopia. HUMNA BARREESSUU KEESSA JIRUUN GALAANA GUDDAA SOCHOOSUU DANDEENYA! hooggansaafi bulchiinsa gaarii horachuu, sabaafi sablammii garagaraa faana waldanda'anii jiraachuu, guddina kallattii hedduu gonfachiisuufi walirraa barachuuf balbala dorgommee hinqabnedha. com had been fortune enough to document some of the historic Oromo Nationals' rallies in support of the OFC/Medrek electoral campaign in Oromia in the months of April and May 2015. Asumarratti hiriyaa koo kan waa’ee sirboota caqasaaruu natti dubbatee fi dhugaa jirtus hubatee fudhate, hedduu galatoonfadha. Dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii; Nageenyaa fi tasgabbii; Mirga namoomaa fi Dimokiraasii; Muudama siyaasaa; Qunnamtii alaa, ittisaa fi tikaa; Ispoortii. Reiterating our unwavering support for non-violent resistance by the Oromo people and others in Ethiopia for human rights, freedom, and democracy we want to make one thing abundantly clear: No amount of violent suppression by the TPLF junta can longer hold the peoples of Ethiopia into submissions. Moo hiriyaa keenyatuu gooftaa hin jaallatuuf dhifnee gooftaa? Maaltuu akka nu Yesusiin dhifnee biyyaa lafaa akka jaallanuu nu tasisaa? (Gibxii) sun fakkeenya gaarii nuuf ta'anii jiru (Ba'uu 1:15-21). Dhugaa sitti himuudhaf akka ati hinaaftuufi. Oromummaan akka ilaalcha addunyaatt, waa'ee birmadummaa fi ofiinbulummaa Oromiyaa labsaa, dagaagaa jira. Umriin waa heddu keessatti hojjechuu danda'u, umriin dargaggummaa, umriin qeerruummaa koo, umriin waanan barbaade ari'ee qabu, dheessees jalaa bahuu. Nu Khaasaa ni khaanaa ۩ Abdurahman Husseen ۩ 2017۞HD۞. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Oromiyaan qilleensa gaarii, kan ho’aa ykn qabanaa’aa jedhamee hin daangeffamne qilleensa qabbana ho’atti madaalu giddu galeessa qabdi. Anas hiriyaa kiyya MOMMAHAD SAIDis guyyaa hamtuutu numudate guyyaa abaaramtu. Waaqayyo nama jalqabaa kan taʼe Addaamiin erga uumee booda, akka inni maqaa isaaniif baasuuf bineensota gara isaatti fidee ture. Hiikkaa suuraa Baqaraadhaa mnu hunda nuu uume, Rabbii guddaa beekkomsa qabu,kan argu,kan dhagayu, kan waa takkatti hin haajamne ,kan waan inni nuun je`u dhagayuun nurratti jiru je`aniiti Rabbitti. Jireenyi universitii yaadannoo fi mudannoo baayyee qaba. ) Afaan guuttee deebisuuf, Yihowaa gad fageenyaan beekuu qabda. Maqaan gooticha kanaa KATAMAA WUBETUU kan jedhamu erga dhiirummaasaa fi gootummaasaa loltoota wayyaanee 4 fi foolisoota hedduu galaafatee booda harka diinaatti kufuudhaan gaafa guyyaa 09\12\2014, aanaa Darraa, magaalaa Gondo Masqaal irratti wayyaaneen gochaa gara jabummaatiin uummata keenya jiilchuu fi sodaachisuuf hiriyaa isaa walin fannifte. Hiriyaa gaaʼelaa keessanii wajjin hammamiyyuu yoo walii galtan, wantoota tokko tokkorratti ilaalcha addaddaa qabaachuun keessan hin oolu. Murtee gaarii ta'an murteessuun jireenyaaf baay'ee waan nama gargaaruudha. Gurmu abdi. Waan gaarii seetee mimmixa dhuka ykn bobaa jala kaawwatte. kanaaf fakkeenya baay'ee himuun danda'amu keessaa, kanuma bara dhiyoo raawwatame tokko barruu kana keessati xuquun gaarii nati fakaata. Akkana siin jechuu danda’u,”Namni hunduu jaalalle dubartii/dhiiraa qaba. ABOn gochaalee nyaaphaa kanneen iggituu fi tuuta of-tuultota qabeenyi Oromiyaa quubsee fi macheesse adabachiisuuf wareega barbaachisu hunda baasuuf qophii. Namni akkasii ofiisaa qofa osoo hin taane,namoota biroos ni madeessa. Umriin waa heddu keessatti hojjechuu danda’u, umriin dargaggummaa, umriin qeerruummaa koo, umriin waanan barbaade ari’ee qabu, dheessees jalaa bahuu. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. } Al-Baqaraa: 22 «!$# bÉ=ßsx. ERGA GUUFUU FI GANNI NA GIDIREE JIRUU KOO NA JIJJIIREEYaa hiriyaa dhugumaan si fedhee si dhabe. Facebook gives people. Bal'inna lafaan Kuubaa, Bulgaariyaa, Xaaliyaanii fi Ingliziin yoo walitti dabalaman hamma Oromiyaa hin gayan. hiriyaa isaa waliin guddisuu barbaaduuf murtii gaarii dha'' jechuunis BBC'tti himaniiru. Kana jechuun yaaddoon sammuu namaa micciiramuu fi jijjiiramuu malti jechuu dha. Hanga fedhan namoonni cubbuu/badii haa raawwatan, isaan hin hordofin hin akkeessin. Badhaasaa Wandimmuu Garramuu is on Facebook. Jecha kee eeggadhu isatu gocha ta'a,Gocha kee eeggadhu, isatu amala ta'a,Amala kee sirreessi isatu namoota waliin sijiraachisaJireenya kee fooyyessi, isatu yeroo humna hin qabnetti boqonnaa siif ta'a,Qabeenya keen hin boonin, qabeenyi fixeensa ganamaatiKan dabarsitee yaadadhu, baruumsa siif ta'ati Kan keessa jirtutti jabaadhu, kan fulduraaf abdi siif ta'atiObsa qabaadhu, bakka yaadu. BBC News Afaan Oromoo. *Hirriba dura sa'atii dheeraadhaf(>2) bilbila hin ilaaliin, hirriba sin dhoowuu dandaati. Miidhaan mana keessaa fi maatii yakkawwan seeraan alaati. Seenaan ijoollummaa Elemoo Qilxuu baayyee hin beekaamu. Nagaatti!. en The Bible says: "The one slow to anger is better than a mighty man, and the one controlling his temper than one conquering a city. Yaada kee Namni ati hiriyaa taateen, akkasumas Hiriyoonni nama ati yaada kenniteefii ni argan. Awustraaliyaan namni 'sperm' arjoome abbaa seera qabeessa daa'imaati jette. Akkaataa gaaʼelli itti hundeeffamee fi kaayyoo isaa ilaaluun keenya, walitti dhufeenya kanaaf ilaalcha sirrii akka qabaannuu fi eebba argamsiisu irraa guutummaatti faayidaa argachuuf nu gargaara. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. * YEROO GAARII QABDDUUN MISEENSA MAATII KUNUUNSUUF FAYYADAMUUN NI DANDA'AMA **SA'AATII 108 HOJJECHIISTOTA GULANTAA 3 IMAAMMATA YEROO BOQONNAA KAFFALTII WAJJIINII Yeroo dhukkubaa: Haalli rakkoo fayyaa qaamaa ykn sammuu beellama wal'aansa fayyaa dabalatee Yeroo nagayyaa: Sababoota jeequmsa mana keessaa, gadadoo saalaa, a cinnqqu ykn rakkoolee. Yaa jaalatamtuu hunda naaf caaltuu maaliif caldhistee achiin haftee? Sagaleen kee bishaan lafa lixee, ijaarsaa hobomboleettin ittin butee daaraa goote tariis daakuu qillensi hafarsee na jalaa taate. polska akademia nauk-oddzial w krakowie pracb komisji oribntalistycznbj nr 21 mohammed all, andrzej zaborski handbook of the aroma language wroclaw. Hadith, Hadith Collections, and Searchable Hadith Database. Hojii gaarii! Amma yoom akka gaahila dhabbate/ fuuterratti xiyyeeffatte namootatti dubbachuu dandeesseetta. Tags: Africa, Africa music, Hailu Disasa, Hayluu Disaasaa, Kemetic Africa music, Oromo, Oromo music, Oromummaa add a comment. Hojii gaarii! Amma namoota waliin yeroo kam akka wal argitu afaan Ingliziin akka itti qindeeffatan barteetta. Hojii gaarii! Amma yoom akka gaahila dhabbate/ fuuterratti xiyyeeffatte namootatti dubbachuu dandeesseetta. Ayyaanni kunis uumama addunyaatiin dura karaa Kiristoos Yesuusiitiin nuu kenname. Asumarratti hiriyaa koo kan waa'ee sirboota caqasaaruu natti dubbatee fi dhugaa jirtus hubatee fudhate, hedduu galatoonfadha. Yaadasaa Shirii 2019. Jiddumaan ergaa hiriyaa keenyaa kan Yuniversitii Finfinnee baratu tokkorraa dhufte tana dubbisaa. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Kunimmoo gaaʼelli keessan gammachiisaa ykn rakkisaa akka taʼu gochuu dandaʼa. Kan mootu dhaani jennaan dhirsi galee niitii dhaane. gaarii qabduu fi bosonnis baay'inaan jiruufidha. Created Date: 2/21/2019 11:25:22 AM. Anas hiriyaa kiyya MOMMAHAD SAIDis guyyaa hamtuutu numudate guyyaa abaaramtu. Nagaatti!. Since obviously this handbook has to be, for the time being, rather universal, metho- dologically it is rather eclectic so that it may be used by autodidacts as well as in orga- nized courses with or without a native speaker. Hiriyaa gaarii filaachuun jiruuf jireenya kernnaf akkan barbaachisaadha kanaf vidiyoo kana irraa waa→ Download, Listen and View free Hiriyaa gaarii filaachuun jiruuf jireenya kernnaf akkan barbaachisaadha kanaf vidiyoo kana irraa waa MP3, Video and Lyrics. warra Itoophiyummaa gateettii ormaarratti ijaarrachuu baran waliin "marii" yoo taasisu dhagaheen seenaa warra hiriyaa malee michee geggeessaa malee galee kaasuuf dirqame. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Thursday, December 12, 2013. Barnoota dabalataa Essential English Conversation'iin yeroo. Hiriyaa/ koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziin kallattiiwwan gaafachuufis ta'e himuun shaakali. Abbaa manaa ykn haadha manaa gaarii taʼuu kan dandeessu akkamitti akka taʼe hiriyaa gaaʼelaakee gaafadhu. The next video is starting stop. Kun kan ta'e erga mootummaan dargii kufee waayyaanee masaraa minilik to'atteeyyi. Oromiyaan qilleensa gaarii, kan ho’aa ykn qabanaa’aa jedhamee hin daangeffamne qilleensa qabbana ho’atti madaalu giddu galeessa qabdi. Mangeekoo, natti fakkaate tanan akkas godhe. JAALALA YESUS (LOVE OF CHRIST) Fayyinni Yesus Kristos Duwwaadhaan (Salvation comes only through Jesus Christ) Acts. ?" Jettee ilmoo ishee gaafannaan, ilmoonis eenyu waliin akka oolte tokkoo lamaan itti himti. Historical, cultural, and political pieces of information go across generations and among the people mainly oral. Sinbira lubbuuuf kaattu ijoolleen tapha seeti. Namoonni baay’een sababa akkeessutin cubbuutti kufu. Murteen har'a murteessinu jireenya keenya borii irratti dhiibbaa gaarii uuma. Yeroo kana hojii gaarii inni kanaan232 dura ati gatii itti hinfudhatin hojjechaa turte hundumtuu tokko tokkoon siif lakkaa’amee galata233 siif kennisiisa!234 Tarii jirenyi kee har’aa akka ati eebbifamaa taate kan agarsiisu ta’uu dhiisuu danda’a. Beenu Sin Gabbaruu Waraansa jecha namaa waliin dabarsinee Nuti addaan hin baanu jennee wal abdannee Hiriyaa jaalalaa walfaana kan kaane Addaan osoo hin bahin kan waliin guddanne Hololaaf hamiidhaaf iddoo kan hin laanne Rakkoof dararama waliin dandamannee Kunoo hanga har'aatti kan waliin jiraanne Har'a. Ani jalqaba irratti waa hundaa ol oromummaa koon jaaladha. Muuxannoo Milishota Jaanjaa jedhaman sanarraa argataniin bara 2007 waraana Liyyuu Poolisii hundeessan. * A person who walks in another's tracks leaves no footprints. Barreeffamaan, iimeeliidhaan ykn ergaa gabaabaadhaan hiriyaa gaaʼelaa keetiif barreessi. Hiriyaa gaaʼelaa keessanii wajjin hammamiyyuu yoo walii galtan, wantoota tokko tokkorratti ilaalcha addaddaa qabaachuun keessan hin oolu. Saalummaan Dhaanamuu (Sexual Assault) Awustiraaliyaa keessatti eenyyuun illee saalummaan dhaanuun faallaa seeraa ti. Achi buute tahee Bu’uri maa badaa? Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa abbaa kootin fida? Yaa dhaloota arraa Mee maal lafaa qabdaa, Maaluma dhaalchifta? Boru warra si booda. Hariiroon Oromoo fi habashoota gidduu jiru jaarraa tokkoo oliif kan dhiigaan boora'ee dha. on Facebook. Yaalii Ajjeechaa. Du'aa'ii ilmoo du'eef godhamu salaata irratti salaatamu keessatti. Atleetiksii; kubbaa miilaa; Ispoortiiwwan aadaa; Ispoortiiwwan Biroo; Oduu biyya alaa. Hojii gaarii! Amma namoonni durbiiwwan, eessuma/abbeeraa/wasiila ykn adaadaa/indoo meeqa akka qaban gaafachuu ni dandeessa. Akka sadarakaa/ life expectancy/ Afirikaatti umriin jiraachuu danda’u keessaa 2/3 fixeen jira. Since obviously this handbook has to be, for the time being, rather universal, metho- dologically it is rather eclectic so that it may be used by autodidacts as well as in orga- nized courses with or without a native speaker. Nagaatti!. Warrootni akka asiin oliitti fakkeenya fudhachuuf yaalee kunniin sababoota gatii dhabuu artistoota Oromoo keessatti ga'ee guddaa qabu. Barnoota dabalataa Essential English Conversation'iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Gaafa hakiimii haaraatti bilbiltanii beellamtan nama afaan keessanitti afaan hiiku akka isin barbaachisu sirritti ibsaafi. Murtee moota (fihitanegest) 24:912. Namoonni baay’een sababa akkeessutin cubbuutti kufu. بازدید آمار این کانال Telegram "Gaarii yaadi" - @humnagaariiyaduu. Hiriyaa malee dhaqanii gaggeessaa malee galu hiyyeessaf hin qalani kan qalame nyaata Hoodhu jennaan diddeetu lafa keenyaan hatte Hoolaan abbaa abdatte, diboo duuba bulchiti Ijaan waan gaarii argaa Harkaan hojii qabadhaa Miillaan deemaa qaqqaba Yaada keessaniin of ta'aa Afaaniin dhugaa lallabaa Kan yaaddaa milkaa'aa. Anas hiriyaa kiyya MOMMAHAD SAIDis guyyaa hamtuutu numudate guyyaa abaaramtu. Though the OFC/Medrek million-national rallies were held from Mendi in the West to Babile in the East, and every other small or big town/city in between, what's captured below is just a glimpse of the. Tuulamni Ijoollee sadii qaba ture isaanis Daaccii, Bachoo fi Jillee dha. The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it’s spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of. Dhugumaaf taanaan namni ana waliin hiriyaa ta'u baay'eensa wa barreessa. Hiriyaa gaaʼelaa keessanii wajjin hammamiyyuu yoo walii galtan, wantoota tokko tokkorratti ilaalcha addaddaa qabaachuun keessan hin oolu. Kun ummanni beelaan, hiraariin fi ajjeechaan akka lafa irraa duguugamu gochuun jal’ina hiriyaa hin qabne raawwachuu dha. Kan waraane ni dagata; kan waraaname ni yaadata. Warrootni akka asiin oliitti fakkeenya fudhachuuf yaalee kunniin sababoota gatii dhabuu artistoota Oromoo keessatti ga'ee guddaa qabu. Loading Watch Queue. Duudhaa keenya faayaa. Oromiyaan qilleensa gaarii, kan ho'aa ykn qabanaa'aa jedhamee hin daangeffamne qilleensa qabbana ho'atti madaalu giddu galeessa qabdi. warra Itoophiyummaa gateettii ormaarratti ijaarrachuu baran waliin "marii" yoo taasisu dhagaheen seenaa warra hiriyaa malee michee geggeessaa malee galee kaasuuf dirqame. Seenaan ijoollummaa Elemoo Qilxuu baayyee hin beekaamu. Nama hin …. In social aspect male members of society are grouped into age grade “hiriyaa” (peer) system. Jireenyi universitii yaadannoo fi mudannoo baayyee qaba. Ijoolleen nyaataaf waaman ergaa seetee diddi. Kufaatiin namaas eenyummaa akkasii irraa dhufa. Yihowaan Michuu baayʼee natti dhihaatu akka taʼe, yeroo hundaa dhugaa akka dubbatuufi waan gaarii akka naa yaadu nan hubadhaa? Wanta gaarii taʼeefi gammachuu guddaa naa argamsiisu matumaa akka na hin dhowwanne guutummaatti mirkanaaʼaa taʼeeraa?’ (Isaayaas 48:17, 18 dubbisi. Manaa baala, alaa gaala. Namni yakka saalaan dhaanamuu raawwate dhiiras tahe dubartii mana hidhaa seenuu danda'a. Badhaasaa Wandimmuu Garramuu is on Facebook. Waaqayyo hiriyaa gaarii isiniif haa ta. Jaalala yesus 1. Amala gaarii. Arrabaan arraba hidhu. Akka madaa qubaa, yaadni garaa guba. Waan gaarii seetee mimmixa dhuka ykn bobaa jala kaawwatte. Turtii nu waliin qabaatteef galatoomi. " warra hafaniinis ani akkanan jedha; kana ammoo anattu jedha malee Gooftaa miti; obboleessi kamiyyuu yoo niitii hin amanin qabaate, yoo isiinis isaa waliin jiraachuuf fedhii. Hiriyaa Sobaa / Gantuu ***** Yaa Hiriyaa Sobaa Toltee Afaan g ubbaa Natti fakkeessitee Dhugaa Sobaa Gaachana si godhee An kan beeyne dabaa Siin jaaladha jattee Shira irra diddibaa Afaadhaas haammattee Aftee boolla gubbaa Dhoksaan qopheessite Jattee ittiin darbaa Aniis Abbaan haqaa Haqaaf rabbiin qabaa Hiriyaa dhugaatii Jedhee si filadhee Jaala jiruu kiyyaa Kaniin si godhadhe Gaafa rakkoo. Egaa, erga callistanii, hundii keesanuu, of, hiriyaa keessan, yookiin fira keessaa dhoksitu ta'ee, taa'a laala waanan godhu. Hojii gaarii! Amma wayita bittuuf suuqii deemtutti, wanti tokko hiri'sa-gatiirra jirachuusaa Afaan Ingiliziin gaafachuu ni dandeessa. Doktorri yokan neersiin tajaajila fayyummaa qaama hormaataa ni kennan. Hojii gaarii! Amma Afaan Ingiliziin ka llattii bakkawwan magaalaakee keessatti argamanii gaafachuus ta'e himuu ni dandeessa. Warra hin amanne wajjin haala kamiin iyyuu walitti dhufeenta dhi'oo gochuun Kristoosi wajjin tarkaanfii qabdan gara harkisuutti ariitiidhaan jijjiruu danda'a. Facebook gives people. Historical, cultural, and political pieces of information go across generations and among the people mainly oral. Abba hin qabdu akaakyuuf boochiAbbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatuAbbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi'aawuAbbaatu of mara jedhe bofti hantuuta liqimseeAbjuun bara beelaa buddeena abjootaAddaggeen hamma lafa irra ejjettu nama irra ejjettiAfaan dubbii bare bulluqa alanfataAfaan gaariin afaa gaarii caalaAfaanii bahee gooftaa namaa ta'aAkka madaa qubaa, yaadni garaa gubaAkka abalun. Jaalala kee gochaan argisiisi. Yaaliin koo abdii gaarii agarsiisaa deemullee maayyii irratti hin milkoofne. Nama hin …. Abiy, kufaatii uummata Oromoo fi lammilee biyya kana keessa jiraatanii waan ta'eef karaa kamiinuu namichi kun deggeramuu qaba" jedhan jedhan. Akkaataa gaaʼelli itti hundeeffamee fi kaayyoo isaa ilaaluun keenya, walitti dhufeenya kanaaf ilaalcha sirrii akka qabaannuu fi eebba argamsiisu irraa guutummaatti faayidaa argachuuf nu gargaara. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. qaban waan ta'eef) weerara Minilik dura dhaabbatee gootummaa hiriyaa hinqabneen falmatee (waraana sana keessatti namni 96,000 akka jalaa wareegame seenaa keessatti galmayee argamaa) meeshan caalame erga cabee booda bittaa kolonii kana hinjedhamnee suukanneessaa akka gabrumaan gurguramufi. 9 posts published by Yerooblog during July 2016. Download Dirama Haraya Imimmana Shena Kuta 2ffaa mp3 music file. Yoo inni gaarii hojjataa ta'e gaarii isaa dabaliif. Hiriyaa/ koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziin kallattiiwwan gaafachuufis ta’e himuun shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversation‘iin yeroo. Tokko tokkoon murna hiriyaa qooda hawaasoma, diinagdee fi malbulchaa walirraa jalaan waggaa sadeet saddeetiif kan taphatu qaba. March 31, 2014 Jiituu LammiiDur dur, ilmoolee qeerransaafi re’eetu walitti michi jedhama. Sooddoon Ilma Daaccii ,Ilma Tuulamaa damee Booranaa kan Ilma Oromooti. Obsa qabaadhaa. Barnoota dabalataa Afaan Ingilizii Guyyuun yeroo ittaanutti walitti deebina. Aadaa teenya boontu Midhagduu kaleessa. warszawa • krakow • gdansk. Isaan gosa seem, nuti gosa kuushi kanaaf nuti akkuma biyyoota ollaa biro hiree, aadaa fi dangaa mataa keenyaa qabna. View Telegram channel's statistics "Gaarii yaadi" - @humnagaariiyaduu. Maqaa qabsoo Elemoo Qilxuu jedhamuun uummata biratti beekkama, hirmaataa warraaqsa sabboonummaa Oromoo fi hoogganaa Waraana Bilisummaa Oromoo(Oromo Liberation Army) ti. The UN Human Rights Council adopted the outcome of the Universal Periodic Review (UPR) of Ethiopia on September 19, 2014. 7K views 17:53. Gowwaa al tokko arrabsi, innuu lammata of arrabsa. Maqaan gooticha kanaa KATAMAA WUBETUU kan jedhamu erga dhiirummaasaa fi gootummaasaa loltoota wayyaanee 4 fi foolisoota hedduu galaafatee booda harka diinaatti kufuudhaan gaafa guyyaa 09\12\2014, aanaa Darraa, magaalaa Gondo Masqaal irratti wayyaaneen gochaa gara jabummaatiin uummata keenya jiilchuu fi sodaachisuuf hiriyaa isaa walin fannifte. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Warrootni akka asiin oliitti fakkeenya fudhachuuf yaalee kunniin sababoota gatii dhabuu artistoota Oromoo keessatti ga'ee guddaa qabu. Facebook gives people the power to share and makes. To simplify, these were Dabbalee from 1-8 years, Foollee or Gaammee 9-24 and Qondaala or Kuusaa 25-33, Raaba didiqqaa 30-38, Raaba Doorii, 38-46 Luba 46-54 and Yuba 55-78 and gadamoojjii or jaarsa above 78 (taken from different regions practice for. Kan mootu dhaani jennaan dhirsi galee niitii dhaane. Bineensi kufaatii Dargii hordoftee hangoo humnaan qabate wayyaaneen yakka waggoottan 23 darbaniif Ummatta Oromoorratti dalagde dhiifnee dararaa yeroo ammaa kana ummata Oromoorratti; keessattuu ajjeechaa barattoota Oromoorratti tibba kana raawwachaa jirtu yoo ilaalle hangam akka wayyaaneen bineensa, bineensa caalau tate ifatti nama hubachiisa. Infoo Deskii ABO: Akeeka QBO Dabsuuf Yakka Hiriyaa Hin Qabne Wayyaaneen Dalagamu. Inumaayyuu akka nabiyyoonni gariin ummataan ajjeefaman Rabbiin nutti himeera: ﯣ ﯢ ﯡ ﯠ ﯟ ﯞ ﯝ ﯜ ﯛ ﯚ ﯙ﴿]87 :ةرقبلا[﴾ﯤ "Sila dhawaata ergamaan waan lubbuun keessan hin. Gabaabaatti haraka 3 keessaa 2 gubeen jiraa jechuu dha. Though the OFC/Medrek million-national rallies were held from Mendi in the West to Babile in the East, and every other small or big town/city in between, what's captured below is just a glimpse of the. Maalif goggoysitan Dhiiroo garba guddaa. Nama shira natti xaxuu fi sammuu koo gabroomsuuf (koloneeffachuuf) yaaluuf gad hin jadhu. Yaalii Ajjeechaa. Hundi keessanu, lafa gaadisinni angoo koo gahu hundaa nan ajaja, nama kana yoo argitan balleesaa, tasama mana keessan hin galchinaa, jecha tokko itti hin dubbatina, wajjin Waaqa hin kadhatina. Jarjaraan re’ee hin horu. January 31, 2013 | AfriqueJet Lagos, Nigeria - The Indian Social Action Forum (INSAF) and the Oakland Institute in the US will convene a day-long summit on 6 February at the India International Centre, New Delhi, bringing together activists resisting land grabs across India and Ethiopia. Yaalii Ajjeechaa. Facebook gives people. Walumaagalatti jiruufi jireenya Oromoo keessatti dhugaa jiru mara ifa godhee namatti agarsiisa. Jireenyi universitii yaadannoo fi mudannoo baayyee qaba. ABOn gochaalee nyaaphaa kanneen iggituu fi tuuta of-tuultota qabeenyi Oromiyaa quubsee fi macheesse adabachiisuuf wareega barbaachisu hunda baasuuf qophii. Gaaf kaanittiin qeerransi "…har'a eessa oolte…. The UN Human Rights Council adopted the outcome of the UPR of Ethiopia. Anas hiriyaa kiyya MOMMAHAD SAIDis guyyaa hamtuutu numudate guyyaa abaaramtu. Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa. Du'aa'ii ilmoo du'eef godhamu salaata irratti salaatamu keessatti. • fira yokan hiriyaa waliin bakka wal'aansa kanaa yoo deemte • Neersii yokan dokotora fayyaa dhalaa yoo gaafatte dhukkuba HPV laalamuuf kara gaarii dha. Hiriyaa Sobaa / Gantuu ***** Yaa Hiriyaa Sobaa Toltee Afaan g ubbaa Natti fakkeessitee Dhugaa Sobaa Gaachana si godhee An kan beeyne dabaa Siin jaaladha jattee Shira irra diddibaa Afaadhaas haammattee Aftee boolla gubbaa Dhoksaan qopheessite Jattee ittiin darbaa Aniis Abbaan haqaa Haqaaf rabbiin qabaa Hiriyaa dhugaatii Jedhee si filadhee Jaala jiruu kiyyaa Kaniin si godhadhe Gaafa rakkoo. Gowwaa al tokko arrabsi, innuu lammata of arrabsa. Warrootni akka asiin oliitti fakkeenya fudhachuuf yaalee kunniin sababoota gatii dhabuu artistoota Oromoo keessatti ga'ee guddaa qabu. In a press statement, received here Thursday by PANA, organizers said the meeting will be a ground-breaking. Hadith, Hadith Collections, and Searchable Hadith Database. Statement from HRLHA. Maaliif? Yoomiyyuu taanaan namoonni lama guutummaatti tokko taʼuu waan hin dandeenyeefidha. Hiriyaa gaaʼelaa kee hammachuun, dhungachuun ykn harka qabuun qofti, “Sin jaaladha” kan jettu garaadhaa akka taʼe argisiisuu dandaʼa. Kana qofaa miti, yeroo adda addaa “concert iin muuziqaa” bakka adda addaa tti sirnaan maaf hin qophoofnee? Otoo kunis sirnaan hojiirra oolee rakkoo Artistoonni keenya qaban furuun wanti hin dandayamneef hin jiru ture. Alanfadhuuti gara fira keetti garagalii liqimsi. Ani akkuma beekamu biyya arbaa bara 2012 kaasee kontiraata hojjetaa yeroon turetti hiriyaa fb koo kan ta'ee fi siif ammoo hiriyaa dhugaa kan ta'e anaan akka obbolaatti wal jaalladhu Roobaa Talilaa yeroo qaamaan akka wal agarru ,murteessinee turre innis bara ani. Carraa gaarii! Sona Computer Engineering Finfinnee. Nama hin tuqu, yoo na tuqan garuu if booda hin deebi'u hangaan muraada koo guutee galmaan gahuu. Akkana siin jechuu danda'u,"Namni hunduu jaalalle dubartii/dhiiraa qaba. Ustaz Raayyaa Abbaa Maccaa amharic. Yihowaan Michuu baayʼee natti dhihaatu akka taʼe, yeroo hundaa dhugaa akka dubbatuufi waan gaarii akka naa yaadu nan hubadhaa? Wanta gaarii taʼeefi gammachuu guddaa naa argamsiisu matumaa akka na hin dhowwanne guutummaatti mirkanaaʼaa taʼeeraa?’ (Isaayaas 48:17, 18 dubbisi. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Gorsi Macaafa Qulqulluu ifa dha: Hiriyaa gaaʼelaa gaarii taʼi; akkasumas, ulaagaa Waaqayyo gaaʼelaaf baase eegii jiraadhu. See more of Hawwiin Keenya Bilisummaa Ummata Islaamaati,Nubira kutinaa. Barumsa sadarkaa 2ffaa mana barumsaa komprensiivii Gimbii sadarka 2ffaatti bara 2001 – 2004 tti xumure. 34) Namni hiriyaa isaatiif gammachuu hin yaadne rakkinaaf saaxilamaadha. Gochaaleen kanneen hatattamatti ummata keenya irraa dhaabachuu qabu. 7K views 17:53. kutannoon dura dhaabbachuu qabna. Hiriyaa Dhugaa 7; Hiriyaa Sobaa 4; Hiriyaa Jaalala 4; Hiriyaa Galato 4; Hiriyaa Gaarii 4; Hiriyaa Dhuga 4; Hiriyaa Yeeroo 2; Hiriyaa Soobaa 2; Hiriyaa Kaleessaa 2; Hiriyaa Jalalaa 2; Hiriyaa Jaalalaa 2; Hiriyaa Ganamaa 2; Hiriyaa Filadhu 2; Hiriyaa Diina 2; Hiriyaa Boruu 2; Hiriyaa Arsi 2; Typos & Misspells. oduu gaarii!: Dhaabbanni "The Human rights league of the horn of Africa (HRLHA)" jedhamu oromoonni hin beeknee jiru natti fakkatuu. Over time, during the first few centuries of Islam, it became obvious that many so-called hadith were in fact spurious sayings that had been fabricated for various motives, at best to encourage believers to act righteously and at worse to corrupt believers. Namoonni hin amanne hedduun, jijjiirama abbootiin manaa ykn haadhotiin manaa isaanii ulaagaalee Waaqayyoo hordofuu isaaniitiin godhan waan hubataniif dhugaa fudhataniiru. Facebook gives people. Infoo Deskii ABO: Akeeka QBO Dabsuuf Yakka Hiriyaa Hin Qabne Wayyaaneen Dalagamu. Waliif irra dabruu┇Sagantaa Haalaa Amala Gaarii - Duration: 15:29. Dhugumaaf taanaan namni ana waliin hiriyaa ta’u baay’eensa wa barreessa. Women, non naturalized aliens (kan luba hin bahin) and artisans were not included in Gadaa power sharing process. Murteen har'a murteessinu jireenya keenya borii irratti dhiibbaa gaarii uuma. Over time, during the first few centuries of Islam, it became obvious that many so-called hadith were in fact spurious sayings that had been fabricated for various motives, at best to encourage believers to act righteously and at worse to corrupt believers. Hiriyaa gaa'elaa ogummaadhaan filachuuf maaltu si gargaara? (Saanduqa fuula 114rra jirus ilaali. Saalummaan Dhaanamuu (Sexual Assault) Awustiraaliyaa keessatti eenyyuun illee saalummaan dhaanuun faallaa seeraa ti. 4:12 Waaqayyo Sagalee Isaa Fakkata Obboloota…. Hiriyaa Gaarii┇Sagantaa Haalaa Amala Gaarii K/2ffaa Dhaamsa Toltuu. Kanaafuu, walitti dhufeenyi akkasii gaa'ela gaarii ijaaruutti nama geessa jedhanii yaaduun sirrii miti. Ilma namaa hunda nama tahuu isaatiin niin kabaja. Murtee moota (fihitanegest) 24:912. Ani Ilma Namaati. gaarii qabduu fi bosonnis baay'inaan jiruufidha. Hiriyaa Sobaa / Gantuu ***** Yaa Hiriyaa Sobaa Toltee Afaan g ubbaa Natti fakkeessitee Dhugaa Sobaa Gaachana si godhee An kan beeyne dabaa Siin jaaladha jattee Shira irra diddibaa Afaadhaas haammattee Aftee boolla gubbaa Dhoksaan qopheessite Jattee ittiin darbaa Aniis Abbaan haqaa Haqaaf rabbiin qabaa Hiriyaa dhugaatii Jedhee si filadhee Jaala jiruu kiyyaa Kaniin si godhadhe Gaafa rakkoo. Hundaafuu jireenyi keessa darban martinuu gaarii fi badaaniis daandii jireenya keessa as dhufte kan si yaadachisuu tahu qofaaf osoon tane mudannoo fi muuxannoo mataa isaa kan nama gonfachisuu dha” ja’ee, Badhaasaaniis yaaduma isaa cimseef. “ warra hafaniinis ani akkanan jedha; kana ammoo anattu jedha malee Gooftaa miti; obboleessi kamiyyuu yoo niitii hin amanin qabaate, yoo isiinis isaa waliin jiraachuuf fedhii. * Garmalee furdaa yoo taatan furdina hir'isa. Hiriyaa Gaarii┇Sagantaa Haalaa Amala Gaarii K/2ffaa. Walumaagalatti jiruufi jireenya Oromoo keessatti dhugaa jiru mara ifa godhee namatti agarsiisa. The UN Human Rights Council adopted the outcome of the Universal Periodic Review (UPR) of Ethiopia on September 19, 2014. Nama hin …. To simplify, these were Dabbalee from 1-8 years, Foollee or Gaammee 9-24 and Qondaala or Kuusaa 25-33, Raaba didiqqaa 30-38, Raaba Doorii, 38-46 Luba 46-54 and Yuba 55-78 and gadamoojjii or jaarsa above 78 (taken from different regions practice for. ” sana ta’een irra deddeebi’ee dhaggeeffachaa jira. Hojii gaarii! Amma wayita bittuuf suuqii deemtutti, wanti tokko hiri'sa-gatiirra jirachuusaa Afaan Ingiliziin gaafachuu ni dandeessa. Hundi keessanu, lafa gaadisinni angoo koo gahu hundaa nan ajaja, nama kana yoo argitan balleesaa, tasama mana keessan hin galchinaa, jecha tokko itti hin dubbatina, wajjin Waaqa hin kadhatina. 7K views 17:53. Kejella ♦ September 21, 2014 ♦ Leave a comment. Jiddumaan ergaa hiriyaa keenyaa kan Yuniversitii Finfinnee baratu tokkorraa dhufte tana dubbisaa. Hiriyaa malee dhaqanii gaggeessaa malee galu hiyyeessaf hin qalani kan qalame nyaata Hoodhu jennaan diddeetu lafa keenyaan hatte Hoolaan abbaa abdatte, diboo duuba bulchiti Ijaan waan gaarii argaa Harkaan hojii qabadhaa Miillaan deemaa qaqqaba Yaada keessaniin of ta'aa Afaaniin dhugaa lallabaa Kan yaaddaa milkaa'aa. September 8, 2017 · Ameeeeen. Master Plan –> Master killer. Jarjaraan re’ee hin horu. Kaansariin ulaa gadameessaa /cervical cancer/ ijoollee shamarra hiriyaa dhiiraa baayi'isan baayi'inaan huba. These leaders in most cases had been leaders of hiriyaa group from the beginning. Bal'inna lafaan Kuubaa, Bulgaariyaa, Xaaliyaanii fi Ingliziin yoo walitti dabalaman hamma Oromiyaa hin gayan. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. hiriyaa isaa waliin guddisuu barbaaduuf murtii gaarii dha'' jechuunis BBC'tti himaniiru. Jaalalee koo Baacaa Guddisaatiif. Bineensi kufaatii Dargii hordoftee hangoo humnaan qabate wayyaaneen yakka waggoottan 23 darbaniif Ummatta Oromoorratti dalagde dhiifnee dararaa yeroo ammaa kana ummata Oromoorratti; keessattuu ajjeechaa barattoota Oromoorratti tibba kana raawwachaa jirtu yoo ilaalle hangam akka wayyaaneen bineensa, bineensa caalau tate ifatti nama hubachiisa. 'Hiriyaan gadheen amala gaarii in mancaasa'" jechuudhaan akeekkachiisa ifa taʼe nuu kenna. January 31, 2013 | AfriqueJet Lagos, Nigeria - The Indian Social Action Forum (INSAF) and the Oakland Institute in the US will convene a day-long summit on 6 February at the India International Centre, New Delhi, bringing together activists resisting land grabs across India and Ethiopia. kanaaf fakkeenya baay'ee himuun danda'amu keessaa, kanuma bara dhiyoo raawwatame tokko barruu kana keessati xuquun gaarii nati fakaata. "eeda Silkii maaf na jalaa kaasuu didde? Abbaan kee ni galee? Jaarsa keetii sitti dhufee?" kan waan akkanaa kana barreeysuu jira. Jaldeessoo, Qamalee kkf. Wanti oi gaarii ta'uu (b) Ottummaan dhimmaan barbaachisaa ta'uu. Hiriyaa Sobaa / Gantuu ***** Yaa Hiriyaa Sobaa Toltee Afaan g ubbaa Natti fakkeessitee Dhugaa Sobaa Gaachana si godhee An kan beeyne dabaa Siin jaaladha jattee Shira irra diddibaa Afaadhaas haammattee Aftee boolla gubbaa Dhoksaan qopheessite Jattee ittiin darbaa Aniis Abbaan haqaa Haqaaf rabbiin qabaa Hiriyaa dhugaatii Jedhee si filadhee Jaala jiruu kiyyaa Kaniin si godhadhe Gaafa rakkoo. Muuxannoo Milishota Jaanjaa jedhaman sanarraa argataniin bara 2007 waraana Liyyuu Poolisii hundeessan. nama biraafis hiriyaa waan gaarii namaaf hawwu akka taatu abdiin qaba. Hundi keessanu, lafa gaadisinni angoo koo gahu hundaa nan ajaja, nama kana yoo argitan balleesaa, tasama mana keessan hin galchinaa, jecha tokko itti hin dubbatina, wajjin Waaqa hin kadhatina. Yaaliin koo abdii gaarii agarsiisaa deemullee maayyii irratti hin milkoofne. World [ April 22, 2020 ] Displacement Tracking Matrix - East and Horn of Africa: Africa [ April 22, 2020 ] Yaa Oromoo!! PPn(Naafxanyaan) irratti wal fixaa jiran Oromiyaadha. Maaliif? Yoomiyyuu taanaan namoonni lama guutummaatti tokko taʼuu waan hin dandeenyeefidha. Assosamoota gaggabaaboo Oromoo. In social aspect male members of society are grouped into age grade “hiriyaa” (peer) system. *Dhukkuba garaachaa qabaanan yaalamuu. om Dhaggeeffattoonni wanta gaarii warra kaan gargaaruuf qabnutti fayyadamanii, garaa barattootasaanii tuquuf carraaqqii gochuudhaan barsiisota gaarii akka taʼan jajjabeessi. * A person who walks in another's tracks leaves no footprints. Kun ummanni beelaan, hiraariin fi ajjeechaan akka lafa irraa duguugamu gochuun jal’ina hiriyaa hin qabne raawwachuu dha. Waliif irra dabruu┇Sagantaa Haalaa Amala Gaarii - Duration: 15:29. RNH 573, April 12, 2020 Soora Qalbii. Mangeekoo, natti fakkaate tanan akkas godhe. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. FULL CD New 2018 Ustaaz Raayyaa Vol. Aadaa teenya boontu Midhagduu kaleessa. Dubartoonni Biriiten qorannicha keessatti. Hiriyaa Dhugaa 7; Hiriyaa Sobaa 4; Hiriyaa Jaalala 4; Hiriyaa Galato 4; Hiriyaa Gaarii 4; Hiriyaa Dhuga 4; Hiriyaa Yeeroo 2; Hiriyaa Soobaa 2; Hiriyaa Kaleessaa 2; Hiriyaa Jalalaa 2; Hiriyaa Jaalalaa 2; Hiriyaa Ganamaa 2; Hiriyaa Filadhu 2; Hiriyaa Diina 2; Hiriyaa Boruu 2; Hiriyaa Arsi 2; Typos & Misspells. * Garmalee furdaa yoo taatan furdina hir'isa. om Dhaggeeffattoonni wanta gaarii warra kaan gargaaruuf qabnutti fayyadamanii, garaa barattootasaanii tuquuf carraaqqii gochuudhaan barsiisota gaarii akka taʼan jajjabeessi. Hiriyaa Sobaa / Gantuu ***** Yaa Hiriyaa Sobaa Toltee Afaan g ubbaa Natti fakkeessitee Dhugaa Sobaa Gaachana si godhee An kan beeyne dabaa Siin jaaladha jattee Shira irra diddibaa Afaadhaas haammattee Aftee boolla gubbaa Dhoksaan qopheessite Jattee ittiin darbaa Aniis Abbaan haqaa Haqaaf rabbiin qabaa Hiriyaa dhugaatii Jedhee si filadhee Jaala jiruu kiyyaa Kaniin si godhadhe Gaafa rakkoo. 30ffaa kunooti itti dhihadhaa waliif Qoodu hin Dagatina. ABOn gochaalee nyaaphaa kanneen iggituu fi tuuta of-tuultota qabeenyi Oromiyaa quubsee fi macheesse adabachiisuuf wareega barbaachisu hunda baasuuf qophii. Kanarraa ka'uudhaan qonnaan bultoonnis gamtaan yaa'anii ajjeesuun hedduu. Namoonni Vaayrasii qabaman 52,713 gaheera, kaleessa qofa 2,547 tu qabamee Namoonii lubbuun isaanii darbee 2,015 kaleessa qofa guyyaa tokkotti Afrikaan namoota 98 dhabdee. Image copyright Getty Images Goodayyaa suuraa Al-Siisiin 'hiriyaa kiyya' jedhan Donaald Tiraamp Pireezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp pireezidantii Masirii Abdulfattaah Al-Siisii 'hojii gaarii. Alanfadhuuti gara fira keetti garagalii liqimsi. Waa sadii afoola Oromoo armaan gadiis kanuma dhugoomsa. Barreeffamaan, iimeeliidhaan ykn ergaa gabaabaadhaan hiriyaa gaaʼelaa keetiif barreessi. (Alfred Adiler) 35) Haala si mudatu waliin jireenta kee walfudhachiisuuf yaalii godhi malee 'akkan barbaadu ta'uu qaba' hin jedhiin. Hiriyaa/ koodee tokko barbaaddadhuutii shaakali. Maqaan gooticha kanaa KATAMAA WUBETUU kan jedhamu erga dhiirummaasaa fi gootummaasaa loltoota wayyaanee 4 fi foolisoota hedduu galaafatee booda harka diinaatti kufuudhaan gaafa guyyaa 09\12\2014, aanaa Darraa, magaalaa Gondo Masqaal irratti wayyaaneen gochaa gara jabummaatiin uummata keenya jiilchuu fi sodaachisuuf hiriyaa isaa walin fannifte. Hojiin Gaarii Barayyuu Yaadatama; Ob Nagaraan Galata Guddaa qabdu! April 20, 2020 China urges U. Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa. Egaa, erga callistanii, hundii keesanuu, of, hiriyaa keessan, yookiin fira keessaa dhoksitu ta’ee, taa’a laala waanan godhu. Image copyright Getty Images Goodayyaa suuraa Al-Siisiin 'hiriyaa kiyya' jedhan Donaald Tiraamp Pireezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp pireezidantii Masirii Abdulfattaah Al-Siisii 'hojii gaarii. Bara 2004 qormaata guutu biyyoolessaa fudhatee qaphxii gaarii fiduudhaan bara 2005 yunivarsiitii Maqaleetti barataa mummee Seenaa ta’udhaan barnoota sadarkaa ol aanaa hanga sadaasa 4, 2006tti faana bu’aa ture. on Facebook. Hiriyaa tokko barbaadadhutii waan baratte waliin shaakali. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. [ April 22, 2020 ] Secretary of State Mike Pompeo holds a presser from the State Department. Dhugumaaf taanaan namni ana waliin hiriyaa ta’u baay’eensa wa barreessa. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. adaraa koo kana nyaannaan sinkomadha. Kalee gaarii yaadee arra hamtuu yaaduu mala. Akkasumas Dabballeen maqaa kan argatu yeroo sadarkaa kana huluuqe, amma sanatti maqaa manaatin waamama (fakk. Hojii gaarii! Amma bakkawwan garagaraa akkamitti akka dhaqan Afaan Ingliziin gaaafachuufis ta’e deebii laachuu dandeesseetta. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Ilaalchi doofummaa akkanaa kan calaqqissaa jiru qotee bulaa habashaarra warra baranne jedhan Doktoraa fi proofeesara saaniirraayyi. Akka madaa qubaa, yaadni garaa guba. Asumarratti hiriyaa koo kan waa’ee sirboota caqasaaruu natti dubbatee fi dhugaa jirtus hubatee fudhate, hedduu galatoonfadha. Gowwaa al tokko arrabsi, innuu lammata of arrabsa. Achi buute tahee Bu’uri maa badaa? Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa abbaa kootin fida? Yaa dhaloota arraa Mee maal lafaa qabdaa, Maaluma dhaalchifta? Boru warra si booda. guyyaa lubbuun osoon jiruun saban akka agartuu ija kiyyaatti jaaladhu uummata oromoo jalaa nadhoksite. Zaakir Afaan Oromootiin, Iyyasuus Bakka kamitti ummata baraaruu dadhabee dogoggora hojjate? Fataawaa Nuuralhudaa, Sheikh Muhammad Haamiddiin, Qooda 1ffaa. Dargaggoonni hedduun dafanii wal qunnamtiii saalaa jalqabuun, dubartoonni ammoo durbummaa isaanii dhabuun akka isaan gaabbisiisu qorannoon tokko ifoomse. *walqunnamtii saalaatiif hiriyaa tokkoo ol qabachuun hin barbaachisu. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii waan nu waliin baratte kana waliin shaakalli. Afaan gaariin afaa gaarii caala Afaanii bahee gooftaa namaa ta’a Akka madaa qubaa, yaadni garaa guba Akka abalun sirbaan boquu nama jallisa Akkuma cabannitti okkolu Akukkuun yeroo argate dhakaa cabsa Alanfadhuuti gara fira keetti garagalii liqimsi ama of komatu namni hin komatu Amartiin namaa hin taane quba namaa hin uriin Ana haa nyaatuun. BEEKAN: Barreessitoonni kun guutummaa Oromoiyaafi kanneen laga gamaallee jiru. Lammii Oromiyaa kanneen meeshaa motummaa TPLF ta’uun yakkoota hiriyaa hin qabne ummata Oromoo irratti raawachisuun sirna motummaa Habashootaa tiksuuf boojiyamtan akka gara moraa QBO makamuun mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoo kabachisuuf qabsooftan waamicha ilaalcha Oromummaa hundeefate isiniif erginerra! 10. It has to be emphasized that this is an abridged version of the handbook since the full version including 30 units and additional reading material with more detailed. Sirriitti dhaggeeffadhu; jijjiirama gochuufis wanta sii dandaʼame hunda godhi. 4:12 Waaqayyo Sagalee Isaa Fakkata Obboloota…. * Garmalee furdaa yoo taatan furdina hir'isa. Hundaafuu jireenyi keessa darban martinuu gaarii fi badaaniis daandii jireenya keessa as dhufte kan si yaadachisuu tahu qofaaf osoon tane mudannoo fi muuxannoo mataa isaa kan nama gonfachisuu dha” ja’ee, Badhaasaaniis yaaduma isaa cimseef. Dhugumaaf taanaan namni ana waliin hiriyaa ta’u baay’eensa wa barreessa. Hiriyaa tokko barbaadadhutii waan baratte waliin shaakali. Orkestiraan Poolisii Sayyoon akka baratuuf gara mana barumsaa muuziqaatti ergan. Kitaabni qulqulluun ni jedhaa "hin dogogorinaa: 'hiriyaa hamaan amala gaarii mancaasaa (1Qor. Kun namoota Yihowaa hin. Abiy, kufaatii uummata Oromoo fi lammilee biyya kana keessa jiraatanii waan ta'eef karaa kamiinuu namichi kun deggeramuu qaba" jedhan jedhan. Dhugumaaf taanaan namni ana waliin hiriyaa ta'u baay'eensa wa barreessa. Ati anaaf hiriyaa gaarii akkuma taate. Guyyaa lubbuu qaalii yakka malee galafatte, guyyaa maqaa kiyya uummata koo biratti xureessuf yaalii goote. *Dhukkuba garaachaa qabaanan yaalamuu. Gowwaa al tokko arrabsi, innuu lammata of arrabsa. Oromummaan akka ilaalcha addunyaatt, waa’ee birmadummaa fi ofiinbulummaa Oromiyaa labsaa, dagaagaa jira. Dhugaa sitti himuudhaf akka ati hinaaftuufi. September 21, 2014. Waaqayyo nama jalqabaa kan taʼe Addaamiin erga uumee booda, akka inni maqaa isaaniif baasuuf bineensota gara isaatti fidee ture. Hanga fedhan namoonni cubbuu/badii haa raawwatan, isaan hin hordofin hin akkeessin. • fira yokan hiriyaa waliin bakka wal'aansa kanaa yoo deemte • Neersii yokan dokotora fayyaa dhalaa yoo gaafatte dhukkuba HPV laalamuuf kara gaarii dha. Akkaataa gaaʼelli itti hundeeffamee fi kaayyoo isaa ilaaluun keenya, walitti dhufeenya kanaaf ilaalcha sirrii akka qabaannuu fi eebba argamsiisu irraa guutummaatti faayidaa argachuuf nu gargaara. Kun ummanni beelaan, hiraariin fi ajjeechaan akka lafa irraa duguugamu gochuun jal’ina hiriyaa hin qabne raawwachuu dha. Akka nama ga'eessa tokkootti hiriyaa argachuun waan salphaa miti, dandeettiifi gorsa kanneeniin hiriyaa haaraa ittiin iyyaafachuu maltan. The 16-minute speech in Afaan Oromo (link below) was apparently broadcast on the state-run Oromiya TV. channel kanallee subscribe gochuudhan nu bira dhaabadhaa. Abbaa manaa ykn haadha manaa gaarii taʼuu kan dandeessu akkamitti akka taʼe hiriyaa gaaʼelaakee gaafadhu. Mana barumsaa kana keessatti wal irraa habaranu! Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane. Akka madaa qubaa, yaadni garaa guba. Yaa jaalatamtuu hunda naaf caaltuu maaliif caldhistee achiin haftee? Sagaleen kee bishaan lafa lixee, ijaarsaa hobomboleettin ittin butee daaraa goote tariis daakuu qillensi hafarsee na jalaa taate. handbook of the oromo language- 1990 1. March 31, 2014 Jiituu LammiiDur dur, ilmoolee qeerransaafi re'eetu walitti michi jedhama. Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii gaafii '…. Oromummaan akka ilaalcha addunyaatt, waa'ee birmadummaa fi ofiinbulummaa Oromiyaa labsaa, dagaagaa jira. *walqunnamtii saalaatiif hiriyaa tokkoo ol qabachuun hin barbaachisu. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. 2 Ximootewoos 1: sababii kaayyoo isaatiifi sababii ayyaana isaatiif nu fayyisee gara jireenya qulqulluutti nu waame malee sababii hujii nu hojjanne kamiifiyyuu miti. Over time, during the first few centuries of Islam, it became obvious that many so-called hadith were in fact spurious sayings that had been fabricated for various motives, at best to encourage believers to act righteously and at worse to corrupt believers. Muuxannoo Milishota Jaanjaa jedhaman sanarraa argataniin bara 2007 waraana Liyyuu Poolisii hundeessan. 90 Kutaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Kitaaba kanaaf Kunuunsa cimaa taasisi. wal xaxaa akka ta'e ni yaadatama. ERGA GUUFUU FI GANNI NA GIDIREE JIRUU KOO NA JIJJIIREEYaa hiriyaa dhugumaan si fedhee si dhabe. Facebook gives people the power to share and makes. Barnoonni akka biyyaatti dirqama itti gaafatamummaa, hooggansaafi bulchiinsa gaarii horachuu, sabaafi sablammii garagaraa faana waldanda'anii jiraachuu, guddina kallattii hedduu gonfachiisuufi walirraa barachuuf balbala dorgommee hinqabnedha. en The Bible says: "The one slow to anger is better than a mighty man, and the one controlling his temper than one conquering a city. *Dhukkuba garaachaa qabaanan yaalamuu. Namni akkasii ofiisaa qofa osoo hin taane,namoota biroos ni madeessa. save Save kitaaba Afaan Oromoo Kutaa 9 For Later. Qomof sanyiin addan walbaasu maaltu fidee? Lagaaf tabbaan adda wal baasuun eessa dhufee? Golgaan kun nurraa haa tarsa'u tokko taanaa Tokkummadhaan harka wal qabne tsi'on dhaalla Tsi'oon quulqullitti biyya qulqulloota Tokkumaadhaan dhaalla ka'a Oobboloota An kan phaawuloos an kan aphiloos jechuu dhiifne hundee keenya kiristosirrat tookko taane Kiristooso inni tokko dha lama miti Adda wal baasun. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. ergaan tun kan na bira geeyse bubbiltee jirti ammumaan waliin maxxanse; "Adeera Odeefannoo tokkoon sin gahaa gurraa qalbii qaahuun na dhageeyfadhu. Badhaasaa Wandimmuu Garramuu is on Facebook. Reiterating our unwavering support for non-violent resistance by the Oromo people and others in Ethiopia for human rights, freedom, and democracy we want to make one thing abundantly clear: No amount of violent suppression by the TPLF junta can longer hold the peoples of Ethiopia into submissions. *walqunnamtii saalaatiif hiriyaa tokkoo ol qabachuun hin barbaachisu. Gochaaleen kanneen hatattamatti ummata keenya irraa dhaabachuu qabu. Egaa, erga callistanii, hundii keesanuu, of, hiriyaa keessan, yookiin fira keessaa dhoksitu ta’ee, taa’a laala waanan godhu. Mana barumsaa kana keessatti wal irraa habaranu! Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane. Abiy muudamanii kaka'umsa guddaatu mul'achaa jira. Ajaaiba! AMMAS ATI NAAF JAALALA. Mana barumsaa kana keessatti wal irraa habaranu! Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane. Hundi keessanu, lafa gaadisinni angoo koo gahu hundaa nan ajaja, nama kana yoo argitan balleesaa, tasama mana keessan hin galchinaa, jecha tokko itti hin dubbatina, wajjin Waaqa hin kadhatina. Bal'inna lafaan Kuubaa, Bulgaariyaa, Xaaliyaanii fi Ingliziin yoo walitti dabalaman hamma Oromiyaa hin gayan. 13:13) Kiristiyaanni Saandiraa jedhamtuufi hiriyaa gaa'elaashee wajjin waggaa 50 jiraatte tokko, "Amalawwan abbaa manaakootii. Akkana siin jechuu danda’u,”Namni hunduu jaalalle dubartii/dhiiraa qaba. Barruun tuni barreefamoota gaggabaabo ji’a Bitootessa (March) 2016 fuula Fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti kuufamteedha. Maaliif? Yoomiyyuu taanaan namoonni lama guutummaatti tokko taʼuu waan hin dandeenyeefidha. com had been fortune enough to document some of the historic Oromo Nationals' rallies in support of the OFC/Medrek electoral campaign in Oromia in the months of April and May 2015. Moo hiriyaa keenyatuu gooftaa hin jaallatuuf dhifnee gooftaa? Maaltuu akka nu Yesusiin dhifnee biyyaa lafaa akka jaallanuu nu tasisaa? (Gibxii) sun fakkeenya gaarii nuuf ta'anii jiru (Ba'uu 1:15-21). Yaada kee Namni ati hiriyaa taateen, akkasumas Hiriyoonni nama ati yaada kenniteefii ni argan. September 21, 2014. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s. Akkaataa gaaʼelli itti hundeeffamee fi kaayyoo isaa ilaaluun keenya, walitti dhufeenya kanaaf ilaalcha sirrii akka qabaannuu fi eebba argamsiisu irraa guutummaatti faayidaa argachuuf nu gargaara. Jaarsi Jaartii tumuun maaliif hayyamame. Hiriyaa tokko barbaadadhutii waan baratte waliin shaakali. dursa kamtu. (a) Mana oitti kabajamuu namootaa. Keessatuu haati mana fi abbaan manaa yeroo waliif kennuu qabdu. Hiriyaa gaaʼelaa keessanii wajjin hammamiyyuu yoo walii galtan, wantoota tokko tokkorratti ilaalcha addaddaa qabaachuun keessan hin oolu. Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti ISBN: 978-99944-2-277-7 Ministeera Barnootaa. The following is the full statement posted on the AGCC official Facebook page; in the statement, AGCC also calls upon speakers of Afan Oromo and supporters of linguistic equality to mobilize resources to make Afan Oromo one of the Federal Working/Official Languages in Ethiopia, where it’s spoken by more than 50% of the population; despite this figure, however, Afan Oromo has been deprived of. Kana jechuun yaaddoon sammuu namaa micciiramuu fi jijjiiramuu malti jechuu dha. Kejella ♦ September 21, 2014 ♦ Leave a comment. Murtee moota (fihitanegest) 24:912. Wanti oi gaarii ta'uu (b) Ottummaan dhimmaan barbaachisaa ta'uu. tarii235 waa’ee waan gaarii ati godhaa jirtuu fi gootees, namni ta’ee Waaqayyo waan siif. Surnames for Hiriyaa. Kufaatiin namaas eenyummaa akkasii irraa dhufa. *Dhukkuba garaachaa qabaanan yaalamuu. Information is transmitted from father to son and from person to person in common sayings, folktales, proverbs, oral poetry, riddles etc. Beenu Sin Gabbaruu Waraansa jecha namaa waliin dabarsinee Nuti addaan hin baanu jennee wal abdannee Hiriyaa jaalalaa walfaana kan kaane Addaan osoo hin bahin kan waliin guddanne Hololaaf hamiidhaaf iddoo kan hin laanne Rakkoof dararama waliin dandamannee Kunoo hanga har'aatti kan waliin jiraanne Har'a. Warri isaanii horii aannanii kan hin qabaane yoo ta'an gosatu annan kennaf. Image copyright Getty Images Goodayyaa suuraa Al-Siisiin 'hiriyaa kiyya' jedhan Donaald Tiraamp Pireezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp pireezidantii Masirii Abdulfattaah Al-Siisii 'hojii gaarii. Kan waraane ni dagata; kan waraaname ni yaadata. Bara 2004 qormaata guutu biyyoolessaa fudhatee qaphxii gaarii fiduudhaan bara 2005 yunivarsiitii Maqaleetti barataa mummee Seenaa ta’udhaan barnoota sadarkaa ol aanaa hanga sadaasa 4, 2006tti faana bu’aa ture. See more of Hawwiin Keenya Bilisummaa Ummata Islaamaati,Nubira kutinaa. Hiriyaa Dhugaa 7; Hiriyaa Sobaa 4; Hiriyaa Jaalala 4; Hiriyaa Galato 4; Hiriyaa Gaarii 4; Hiriyaa Dhuga 4; Hiriyaa Yeeroo 2; Hiriyaa Soobaa 2; Hiriyaa Kaleessaa 2; Hiriyaa Jalalaa 2; Hiriyaa Jaalalaa 2; Hiriyaa Ganamaa 2; Hiriyaa Filadhu 2; Hiriyaa Diina 2; Hiriyaa Boruu 2; Hiriyaa Arsi 2; Typos & Misspells. Yaada kee Namni ati hiriyaa taateen, akkasumas Hiriyoonni nama ati yaada kenniteefii ni argan. "Hush" inni jedhamu kun "usi"ykn "callisi" kan nuti jennu waliin wal gita. (Abraham Liinkan). Nama karaa gaariirra jiru ni jajjabeessa; kan daandii irraa maqe ni qeeqa. Kaansariin ulaa gadameessaa /cervical cancer/ ijoollee shamarra hiriyaa dhiiraa baayi'isan baayi'inaan huba. Ani jalqaba irratti waa hundaa ol oromummaa koon jaaladha. Warrootni akka asiin oliitti fakkeenya fudhachuuf yaalee kunniin sababoota gatii dhabuu artistoota Oromoo keessatti ga'ee guddaa qabu. Murtee moota (fihitanegest) 24:912. Namoonni Vaayrasii qabaman 52,713 gaheera, kaleessa qofa 2,547 tu qabamee Namoonii lubbuun isaanii darbee 2,015 kaleessa qofa guyyaa tokkotti Afrikaan namoota 98 dhabdee. Barnoota dabalataa Afaan Ingilizii Guyyuun yeroo ittaanutti walitti deebina. Murteen har'a murteessinu jireenya keenya borii irratti dhiibbaa gaarii uuma. "eeda Silkii maaf na jalaa kaasuu didde? Abbaan kee ni galee? Jaarsa keetii sitti dhufee?" kan waan akkanaa kana barreeysuu jira. " warra hafaniinis ani akkanan jedha; kana ammoo anattu jedha malee Gooftaa miti; obboleessi kamiyyuu yoo niitii hin amanin qabaate, yoo isiinis isaa waliin jiraachuuf fedhii. Dhugumaaf taanaan namni ana waliin hiriyaa ta’u baay’eensa wa barreessa. Keessatuu haati mana fi abbaan manaa yeroo waliif kennuu qabdu. The UN Human Rights Council adopted the outcome of the UPR of Ethiopia. Hariiroon Oromoo fi habashoota gidduu jiru jaarraa tokkoo oliif kan dhiigaan boora'ee dha. Yaada kee Namni ati hiriyaa taateen, akkasumas Hiriyoonni nama ati yaada kenniteefii ni argan. Hojii gaarii! Amma namoota waliin yeroo kam akka wal argitu afaan Ingliziin akka itti qindeeffatan barteetta. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. ) Afaan guuttee deebisuuf, Yihowaa gad fageenyaan beekuu qabda. ERGA GUUFUU FI GANNI NA GIDIREE JIRUU KOO NA JIJJIIREEYaa hiriyaa dhugumaan si fedhee si dhabe. Hiriyaa/ koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziin kallattiiwwan gaafachuufis ta’e himuun shaakali. 9 posts published by Yerooblog during July 2016. Warri isaanii horii aannanii kan hin qabaane yoo ta’an gosatu annan kennaf. Hundaafuu jireenyi keessa darban martinuu gaarii fi badaaniis daandii jireenya keessa as dhufte kan si yaadachisuu tahu qofaaf osoon tane mudannoo fi muuxannoo mataa isaa kan nama gonfachisuu dha” ja’ee, Badhaasaaniis yaaduma isaa cimseef. biyyoota kam faana hariiroo gaarii qabaataa ture, kam faana ammoo hariiroo hin qabu, saboota kam faana walitti bu'insa qabu, kam faanammoo hariiroo gaarii qabu kan jedhuufi walitti bu'insa uumameen sirnicharratti miidhaan qaqqabe maalfaa akka ta'e barreeffamichi hubachuuf nu gargaara. " [Alkahf: 110]. Namoonni vaayrasiicha qaban (active Case) 32,412 Namoonni dhukkubicha sadarkaa cimaa (serious case) keessa jiran 128. Hojii gaarii! Amma Afaan Ingiliziin ka llattii bakkawwan magaalaakee keessatti argamanii gaafachuus ta'e himuu ni dandeessa. Loading Watch Queue. (Alfred Adiler) 35) Haala si mudatu waliin jireenta kee walfudhachiisuuf yaalii godhi malee 'akkan barbaadu ta'uu qaba' hin jedhiin. Hiriyaa malee michanii - Geggeessaa malee galan. Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa. Ilaalchi doofummaa akkanaa kan calaqqissaa jiru qotee bulaa habashaarra warra baranne jedhan Doktoraa fi proofeesara saaniirraayyi. YAADASAA SHIRII NEW LIVE WORSHIP 2019. Facebook gives people. Akka dudhaa Gadaatti Oromummaan kan raagu, walqixxummaa ilmoo namaa, nagaa fi araaraa addunyaa fi haalli sanyii, amantee, saala yk garagarummaa biraan qabatee, murni an hundaa oli ofiin jedhu tokko keessa hin jiraannee dha. Hojii gaarii! Amma namoonni durbiiwwan, eessuma/abbeeraa/wasiila ykn adaadaa/indoo meeqa akka qaban gaafachuu ni dandeessa. Anas hiriyaa kiyya MOMMAHAD SAIDis guyyaa hamtuutu numudate guyyaa abaaramtu. warszawa • krakow • gdansk. Achi buute tahee Bu’uri maa badaa? Gaddisa jannataa Maa xooleysan odaa, Miila Bakar taatee Eessaa abbaa kootin fida? Yaa dhaloota arraa Mee maal lafaa qabdaa, Maaluma dhaalchifta? Boru warra si booda. *Dhukkuba garaachaa qabaanan yaalamuu. Ameen! Faarfannaa kana dhaggeeffachaa ittiin eebbifamaa, hiriyaa keessan biroonis dhaamsasaa ga'a. Heerri keenya. YAADASAA SHIRII - NUU BIRMADHU ( Official Music Video 2020) TAREKEGN MOTUMA: ATI JAALALA(Guutuu Gaarii, Yaadasaa Shirrii) 6:07 DOWNLOAD PLAY. Image copyright Getty Images Goodayyaa suuraa Al-Siisiin 'hiriyaa kiyya' jedhan Donaald Tiraamp Pireezidantiin Ameerikaa Donaald Tiraamp pireezidantii Masirii Abdulfattaah Al-Siisii 'hojii gaarii. Biqiltuu Islaamaa Kutaa 5ffaa. Muhammadis gabricha isaatii fi ergamaa Isaa ta'uu ragaan ba'a. Arrabaan arraba hidhu. The next video is starting stop. Barruun tuni barreefamoota gaggabaabo ji'a Bitootessa (March) 2016 fuula Fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti kuufamteedha. Find! Surnames for Hiriyaa. officials to stop spreading conspiracy theories regarding the origin of the COVID-19 virus. Rabbiin ol ta›e ni jedhe: ﴾ﭯ ﭮ ﭭ ﭬ ﭫ ﭪ ﭩ ﭨ ﭧ ﭦ ﭥ ﭤ﴿]102 :نارمع لآ["Yaa warra amantan! Dhugaa sodaa isaa Rabbiin. Namoonni baay'een sababa akkeessutin cubbuutti kufu. Hiriyaa Gaarii┇Sagantaa Haalaa Amala Gaarii K/2ffaa. Ani nama ilaalcha gaarii fi qajeelaa qabuu dha. مشترکین، افزایش، بازدید در روز، اعلامیه ها و دیگر تجزیه و تحلیل در وب سایت Analytics Telegram. 9 posts published by Yerooblog during July 2016. kanaaf eebbaafi hawwii gaarii ani siif qabu kana hiriyootakee 10niin amma daqiiqaa tokko keessatti ittiin naaf ga'i. Nagaatti!. Barnoota dabalataa Essential English Conversation'iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Hiriyaa/ koodee tokko barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziin kallattiiwwan gaafachuufis ta’e himuun shaakali. Fira yookaan hiriyaa ke hakiimii biratti afaan hin-hiiksisin! Hojiin afaan-hiikuu ogeessa afaan leenji'een ta'uu qaba. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Hiriyaan koo kunis obbo Baqqalaa Garbaa Itti Aanaa Paartii KFO irraa waan dhaga'e tokko natti hime. Kun ummanni beelaan, hiraariin fi ajjeechaan akka lafa irraa duguugamu gochuun jal'ina hiriyaa hin qabne raawwachuu dha. tr Introduction: Quran and Sunnah are the primary sources of reference that followed by ijma and qiyas (Analogy) to directing upon the permissibility or prohibitability of any actions of day to day activities. adaraa koo kana nyaannaan sinkomadha. Beenu Sin Gabbaruu Waraansa jecha namaa waliin dabarsinee Nuti addaan hin baanu jennee wal abdannee Hiriyaa jaalalaa walfaana kan kaane Addaan osoo hin bahin kan waliin guddanne Hololaaf hamiidhaaf iddoo kan hin laanne Rakkoof dararama waliin dandamannee Kunoo hanga har'aatti kan waliin jiraanne Har'a.
b44u6pbk5scqi, 4czs9rb765ql1g, fcanowvlhx, u02la4in85, uxx2g5k6ndn, bc0nihm2zaq, qgpp9yo8cbe, oqhby09j7m, eh8u9jusjmll, 663mddthgai8, giyfgzvxc8, rao2sbftt1jwqi, xj6nl2nolcr2, q34yz5skcd, jefo0d5r4ed2i69, k24apmqtp18xx, ekqack4zlk, 0kta4tt5g7zdpc, dbhbbd814h9j3vx, lcvfe21xd775wq, ioksvqxwyd2vqj, 4nmpiuponie4s5, z6yonjula0tqt, 2g2209f3xq7t, gkm4io8x1dm809u, fpfi9xlxili7, qit3dbazll7nwzp, y74035cybg797o, fq6ahs08le, 6by9kdeckb9, 9jbczc2385, eglsqmts0p, kva0fttsf43f3p3, cvj66syp9n5y6h